•   31 16 515 534 90 + تلفن 
  • info@turkamlak.com ایمیل 
  • 09:00-19:00  ساعات کاری

خرید

ما سعی در ایجاد ارزش پایدار بلند مدت برای سرمایه گذاران خود از طریق رشد دارایی استراتژیک ، افزایش سودآوری و جذب فرصت های ارزش افزوده داریم.