•   31 16 515 534 90 + تلفن 
  • info@turkamlak.com ایمیل 
  • 09:00-19:00  ساعات کاری

انتخاب

به اعتقاد ما ، ویژگی هایی که به طور خاص انتخاب می کنیم ، منافع مشتریان ما را به دنبال خواهد داشت و قادر به ارائه مدیریت اجاره بسیار سودآور هستیم.